Videos













ชมเมื่อ: 3 hours ago

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  webmaster

จำนวนผู้เข้าชม: 4196

ความยาว: 15:58

คำค้นหา: เดินหน้าประเทศไทย แถลงผลงานกระทรวงศึกษาธิการ













ชมเมื่อ: 3 hours ago

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  webmaster

จำนวนผู้เข้าชม: 4350

ความยาว: 15:57

คำค้นหา: เดินหน้าประเทศไทย -ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้













ชมเมื่อ: 3 hours ago

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  webmaster

จำนวนผู้เข้าชม: 4324

ความยาว: 15:04

คำค้นหา: นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้













ชมเมื่อ: 3 hours ago

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  webmaster

จำนวนผู้เข้าชม: 4586

ความยาว: 30:05

คำค้นหา: สิ้งแวดล้อมและการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่สถานศึกษา (eco school) ตามโครงการหมู่บ้านเชิงนิเวศ

Videos













อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  Sukit2526

จำนวนผู้เข้าชม: 395

คำค้นหา: sukit2526













อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  Wahyu123

จำนวนผู้เข้าชม: 966

คำค้นหา:













อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม: 4389

คำค้นหา: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา













อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม: 4746

คำค้นหา: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Videos